Darbu plānojums 2015./2016. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

14. septembris – prakses atskaišu iesniegšana katedrā;

25. septembris plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana;

15. oktobris plkst. 10.00 – bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;

20. novembris plkst. 10.00 – bakalaura/ maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;

14. decembris – bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavībā);

8. janvāris – iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;

18. – 22. janvāris – bakalaura/ maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts)

16. oktobri plkst. 9.30 - RTU 56. Starptautiskās Zinātniskās konferences Ģeomātikas sekcija.