Darbu plānojums 2013./2014. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. marts plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;
25. aprīlis plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;
6. maijs – prakses atskaišu iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);
20. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā - 75% gatavība);
20. maijs plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana;
3. jūnijs - iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;
17. vai 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).

Pieredzes apmaiņas vizīte Nordplus projekta AGES ietvaros Kopenhāgenā

2014. gada 24. janvārī Ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis, docents Jānis Zvirgzds, lektors Jānis Klīve un laboratorijas vadītāja Inese Jaunzeme Nordplus projekta AGES ietvaros dosies uz Dānijas Tehnisko universitāti (DTU), lai attīstītu ciešu sadarbību un pilnveidotu ģeodēzijas izglītības kvalitāti, saturu un piejamību plašākai sadiedrības daļai, kā arī gatavotu projekta turpinājumus.  

Diplomdarbu un maģistra darbu aizstāvēšana

2014. gada 22. janvāri plkst. 9:00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus un maģistra darbus. Šajā ziemā savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:

Sveicam Latvijas Mērnieku biedrību 25. atjaunošanas gadadienā!

Apsveicam mūsu ciešākos sadarbības partnerus – LMB tās darbības atjaunošanas ceturtdaļgadsimta gadadienā – 5.tajā decembrī, kas līdz ar to ir īpaši ievērojama.

Veksmīgi noslēgušies absolūtie gravimetriskie novērojumi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un Rīgas Tehniskās Universitāte sadarbībā ar Somijas ģeodēzijas institūtu (www.fgi.fi) laika posmā no 15. novembra līdz 1. decembrim veica absolūtos gravimetriskos novērojumus četros ģeodēziskos punktos, t.i. trijos gravimetriskā tīkla 1. klases punktos Rīga, Pope un Višķi, kā arī EUVN punktā Irbene.
 

Pasniedzējs Armands Auziņš aizstāv promocijas darbu

Šī gada 26. novembrī docents Armands Auziņs aizstāvēja savu promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Darba nosaukums «Zemes izmantošana, efektivitātes novērtēšana, metodoloģija, zemes pārvaldība». Darbs tika izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Jānis Vanags.

Ģeomātikas katedras studenti, pasniedzēji piedalījās starptautiskājā konferencē «Use Science»

28. un 29. novembrī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika starptautiskā konference «Use Science», kurā par sadarbības veicināšanu starp augstskolām un industriju runāja 120 universitāšu un tehnoloģiju industrijas pārstāvju no visas Eiropas.

Konferencē Ģeomātikas katedru pārstāvēja laboratorijas vadītāja,doktorante Inese Jaunzeme un  maģistratūras studente Zane Cīrule. Zane konferencē pārstāvēja arī starptautisko studentu organizāciju BEST.

VZD paraksta sadarbības līgumu ar RTU

Parakstīts sadarbības līgums starp Valsts zemes dienestu (VZD) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Līguma ietvaros abas puses sadarbosies zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas, ģeomātikas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomā.

Laila Brīvule saņem Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju

2013./2014. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar mecenātiem piešķīris 91  stipendiju. Stipendijas ieguvuši Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes studenti.

Šogad Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijai izvirzīta un stipendija piešķirta arī Ģeomātikas katedras studentei Lailai Brīvulei.

Pages